De School

Visie, Missie, Doelstelling Kanariesschool

Ik werk hard voor mijn land daarom ga ik elke dag naar school

Visie

De visie op onderwijs in de Kanariesschool wordt bepaald door de kenmerken van alle kinderen, namelijk dat
–  kinderen betrokken zijn bij hun omgeving met name de natuur en andere mensen;
–  kinderen een onderzoekende houding hebben;
–  kinderen religieuze eerbiedskrachten hebben.
We willen deze eigenschappen van kinderen stimuleren en ontwikkelen door een leer- en vormingsomgeving te creëren die zij als mooi, waar en goed kunnen ervaren.

Missie

De missie van de Kanariesschool is erop gericht om via een educatie- en vormingsprogramma een goede basis te leggen bij de leerlingen om evenwichtige en volwaardige burgers te worden.

Pedagogiek

Voor het pedagogisch klimaat gaat we ervan uit dat volwassenen waardering hebben voor al het geschapene, zoals de medemens en de natuur. Hierin zijn de volwassenen voorbeeld en sturend. Wat volwassenen zeggen, doen ze en wat volwassenen doen, zeggen ze. Er wordt veel aandacht gegeven aan verzorgd taalgebruik en verantwoorde omgang met materialen. Volwassenen gaan respectvol met elkaar en de kinderen om. Dit biedt veiligheid.

Didactiek

We werken vanuit ervaringsgerichte didactiek, wat inhoudt dat mensen denkend, voelend en handelend door het leven gaan. Deze drie aspecten zijn in de kiem al in heel jonge mensen aanwezig. Daarom is er in de Kanariesschool een breed activiteitenaanbod. Voorbeelden van het didactische aanbod zijn zang, spel, beweging en expressie (tekenen, schilderen, boetseren en knutselen). Er worden verhalen (voor)gelezen en verteld. Spelen is een belangrijke onderdeel van het programma. Spelend maken de kinderen zich vaardigheden eigen. Kinderen worden gestimuleerd stappen te zetten maar die mogen niet te groot zijn. Zelfstandigheid en eigenheid staan centraal. Het doel is helder, de weg ernaar toe individueel bepaald.

Doelstelling

De doelstelling van de Kanariesschool ligt in het verlengde van de doelstelling van de Stichting Kanaries Welzijnsbevordering. De doelen van de Kanariesschool zijn geformuleerd met in achtneming van de doelen van het Ministerie van Onderwijs van Suriname.

Pedagogiek

De leerlingen worden elke ochtend persoonlijk welkom geheten. Kinderen worden bij hun eigen naam genoemd en de volwassenen als juf of meneer en de eigen naam. Er wordt rustig en duidelijk gesproken met elkaar. Het dagprogramma is zodanig dat de kinderen de hele dag actief kunnen deelnemen. De omgeving wordt op een bewuste en betrokken wijze schoon gehouden. Binnen de school wordt er op een correcte en verantwoorde manier met materiaal omgegaan. We leggen het accent op het voorkomen van verspilling.

Didactiek

Geleid door de doelen van het Ministerie van Onderwijs in het schoolleerplan voor kleuters en leerlingen van de basisschool, heeft de Kanariesschool de eigen didactische doelen geformuleerd. Het didactisch aanbod voor de peuters is een voorbereiding op kleuterleerplan. Er is een leerlingvolgsysteem voor kleuters en peuters en de leerlingen van de leerschool.                                                                     

Hoe de dagelijkse praktijk van de leerschool eruit ziet is te lezen in subhoofdstuk ‘Leerschool’.

 

 

 

Logopedie

Logopedie als onderdeel van het schoolprogramma. Er is een samenwerkingsverband met een bureau voor logopedie. Dit bureau stelt diagnoses en geeft wekelijks therapie aan leerlingen van de Kanariesschool die dat nodig hebben. Doordat deze logopedie binnen lestijden plaats vindt en er nauw overleg is, is de therapie geïntegreerd en is extra oefening tijdens schooluren mogelijk.